Điều khoản và quy định

Điều khoản và quy định

04/11/2020 4:43:59 PM | 1071

1. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Bạn phải chấp nhận rằng bạn sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào có thể hiểu rằng bạn đã, đang hoặc sẽ sử dụng Dịch vụ vào công việc kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào như đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Bạn không được sử dụng dịch vụ để tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán, xuất bản, chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) hoặc các thông tin không mong muốn trên Internet đến người dùng khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

2. SỰ TUÂN THỦ

Đúc đồng Thuấn Dung có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, 
Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Dịch vụ. Nếu xác định được bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Đúc đồng Thuấn Dung có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc:

- Sử dụng Dịch vụ.

- Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ.

- Truy cập phần mềm quản lý.

Đúc đồng Thuấn Dung cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. Đúc đồng Thuấn Dung cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định. Nếu bạn muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ Thuandung5759@gmail.com

3. LIÊN KẾT WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

Website https://ducdongthuandung.com.vn có thể kết nối đến những Website của các Bên thứ ba. Đúc đồng Thuấn Dung cung cấp những đường dẫn để thực hiện các kết nối này nhằm đem đến sự thuận tiện cho Bạn. Những Website của nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập. Đúc đồng Thuấn Dung không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó. Thêm nữa, Bạn xác nhận và đồng ý rằng Đúc đồng Thuấn Dung sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó. Bạn nên tìm hiểu kỹ về các nhà cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với Bên thứ ba.

4. QUYỀN SỠ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của Đúc đồng Thuấn Dung cho phép Bạn xem, tải về và in nội dung khi:

- Sử dụng cho mục đích cá nhân, không sử dụng cho mục đích thương mại.

- Không sao chép, xuất bản hay sử dụng lại Nội dung.

- Không chỉnh sửa Nội dung.

- Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng qui định.

Ngoại trừ việc cho phép như trên, bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản Đúc đồng Thuấn Dung. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: Thuandung5759@gmail.com. Nếu được chấp thuận, bạn phải bảo đảm là việc sử dụng nội dung Website của bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ Đúc đồng Thuấn Dung

5. BẢO ĐẢM CUNG CẤP DỊCH VỤ

Đúc đồng Thuấn Dung và các nhân viên của Đúc đồng Thuấn Dung cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng Website, Dịch vụ.

Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, Đúc đồng Thuấn Dung cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

6. XỬ LÝ SỰ CỐ

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho Đúc đồng Thuấn Dung khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Đúc đồng Thuấn Dung để khắc phục sớm nhất cho bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Đúc đồng Thuấn Dung luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Đúc đồng Thuấn Dung sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của bạn.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Đúc đồng Thuấn Dung sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website; trang thiết bị và Dữ liệu cửa hàng của bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Đúc đồng Thuấn Dung. cũng như không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ hoặc Website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, bạn đồng ý rằng Đúc đồng Thuấn Dung, đại lý, nhà cung cấp của Đúc đồng Thuấn Dung sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của Đúc đồng Thuấn Dung. Đúc đồng Thuấn Dung sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Website Đúc đồng Thuấn Dung

8. BỒI THƯỜNG

Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho Đúc đồng Thuấn Dung hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ hoặc bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

- Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Đúc đồng Thuấn Dung

- Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến Đúc đồng Thuấn Dung

- Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của bạn, hoặc nhân viên và đại lý của bạn gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến Đúc đồng Thuấn Dung

- Vi phạm bất cứ quy định hoặc thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật.

- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến Đúc đồng Thuấn Dung

- Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Bạn gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến Đúc đồng Thuấn Dung

9. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Đúc đồng Thuấn Dung có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website theo quyết định và xem xét duy nhất của Đúc đồng Thuấn Dung, mọi yêu cầu của bạn về sử dụng Khu vực chung trên Website cho mục đích riêng của bạn có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ.

Bạn có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. Đúc đồng Thuấn Dung không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Bạn tác động lên dữ liệu cửa hàng và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Đúc đồng Thuấn Dung có quyền truy cập khu vực riêng của bạn khi:

- Được bạn đồng ý nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố.

- Bạn yêu cầu

- Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Bạn không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của Đúc đồng Thuấn Dung, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website.

10. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Đúc đồng Thuấn Dung khuyến khích bạn liên hệ với Hotline Hỗ trợ khách Đúc đồng Thuấn Dung khi có nhu cầu hỗ trợ. Bạn có thể dùng công cụ ở mục Liên Hệ để gửi các yêu cầu cụ thể trong trường hợp các kênh liên hệ qua tổng đài hoặc điện thoại không khả dụng.

Thông tin tài khoản quản trị sau khi đăng ký thành công Cửa hàng, các thông báo tự động từ hệ thống, xác nhận đổi mật khẩu, quên mật khẩu được gửi đến bạn từ email của công ty chúng tôi. Đúc đồng Thuấn Dung không đảm bảo Dữ liệu cửa hàng của bạn được bảo mật nếu bạn gửi vào email khác email nêu trong điều khoản sử dụng này hoặc email cá nhân của Nhân viên, Cộng tác viên, Đại lý của Đúc đồng Thuấn Dung.

11. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

Đúc đồng Thuấn Dung sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của Đúc đồng Thuấn Dung

12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.


Bài viết cùng chuyên mục

 • Đúc tượng đồng

  Đúc tượng đồng: đúc tượng phật, tượng đài, tượng chân dung – truyền thần, tượng danh nhân, tượng nghệ thuật.
 • Đúc đồ thờ cúng

  Đồ thờ cúng: đúc đỉnh đồng, lư hương, hạc thờ, chuông đồng, đại hồng chung, chiêng đồng, bát hương, hoành phi – cuốn thư câu đối…vv.
 • Đúc đồ đồng cao cấp

  Đồ đồng cao cấp: đúc lộc bình liền khối, đúc và chế tác đỉnh thất lân, đỉnh hóa long, đỉnh đồng mỹ nghệ, đỉnh giả cổ độc đáo.
 • Đúc và chế tác tranh đồng

  Tranh đồng: chế tác tranh đồng mỹ nghệ, tranh nghệ thuật, tranh phủ vàng 24k cao cấp theo yêu cầu
 • Thi công các công trình đồ đồng

  Nhận thi công các dự án công trình đúc đồng: thi công chùa, đền, từ đường nhà thờ tổ, các khu tâm linh, phòng thờ bác hồ, thi công nội thất biệt thự, lâu đài, thi công phù điêu kích thước lớn.
 • Đồ đồng phong thủy

  Đồ đồng phong thủy: chế tác các linh vật, các vật phẩm phong thủy.
 • Chính sách bán hàng

  I. HƯỚNG DẪN MUA HÀNG Cách 1: Đặt hàng qua điện thoại hoặc Yahoo, Skype    • Quí khách gọi điện thoại trực tiếp đến Phòng Bán hàng Online theo số 0912067948 hoặc 0915.804.795 chuyên gia tư vấn của ducdongthuandung.com.vn luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng từ tất cả các ...
 • Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

  Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng là một trong những chính sách mà Đúc Đồng Thuấn Dung đặc biệt chú trọng khi khách hàng mua hàng  tại hệ thống website của Đúc Đồng Thuấn Dung. Chính sách đó được chúng tôi triển khai như sau: ...
 Đăng ký báo giá