Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm

Sau 6 năm với lòng tâm huyết miệt mài Công ty TNHH đúc đồng Thuấn Dung đã hoàn thành đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm tại quận12 thành phố Hồ Chí Minh

Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm

Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm 1

Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm 1

Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm 2

Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm 2

Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm 3

Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm 3

Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm 4

Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm 4

Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm 5

Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm 5

Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm 6

Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm 8

Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm 8

Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm 9

Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm 9

Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm 9

Video Đúc và dát vàng các sản phẩm hoa văn, chuông,Tượng đồng Tu Viện Vĩnh Nghiêm

 Đăng ký báo giá